Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázati felhívás a XIII. felnőtt háziorvosi körzet ellátásról

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1430 fő

Ellátandó települések száma: egy településrész - Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 1. mellékletében megállapított ceglédi XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet

Pályázati feltételek:

 1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
 2. büntetlen előélet,
 3. cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai
 2. részletes, fényképes szakmai önéletrajzot
 3. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 5. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása
 6. Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott igazolás, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak
 7. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata
 8. Magyar Orvosi Kamara tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás
 9. az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartás igazolása
 10. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 11. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek
 12. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztusi Képviselő-testületi ülésen

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Cegléd Város Önkormányzata Takáts László polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf.: 85., a borítékon kérjük feltüntetni: "XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet"

További információ kérhető telefonon - 06/53/511-437 - es telefonszámon az egészségügyi alapellátásért felelős ügyintézőtől

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítsa.

Területi ellátási kötelezettség: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 1.

Jogviszony jellege: Vállalkozási

Kategória: Háziorvosi

Típusa: felnőtt

Leírás/Megjegyzések: Pályázati felhívás

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cegléd XIII. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.

A háziorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által foglalkoztatott 2 fő szakdolgozó továbbfoglalkoztatásának vállalása.

A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.

A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, min. 5 év időtartamra kötött feladat- ellátási szerződés alapján.

Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését térítésmentesen biztosítja.

A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az ügyeletben való részvétel nem kötelező.

Igény esetén az Önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

20 millió Ft vállalkozási szintű adó alapot meg nem haladó összegig a vállalkozó háziorvos iparűzési adómentességben részesül.

 

A pályázat egyéb megjelentetése:

www.cegled.hu aktuális/pályázatok

www.oali.hu

Egészségügyi közlöny
1
A lap 0.01 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor