Ezek az oldalak folyamatos fejlesztés és feltöltés alatt állnak!


Pályázati kiírás

Pályázati felhívás a XIII. felnőtt háziorvosi körzet ellátásról

Pályázati felhívás

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Cegléd 13. számú felnőtt háziorvosi körzetének ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1410 fő

Ellátandó települések száma: egy településrész - Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 1. mellékletében megállapított ceglédi XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet

Pályázati feltételek:

- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés megléte, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte;

- büntetlen előélet;

- cselekvőképesség;

- A háziorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által alkalmazott 2 fő szakdolgozó továbbfoglalkoztatásának biztosítása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai

- részletes, fényképes szakmai önéletrajzot

- végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

- egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása

- Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztálya által kiadott igazolás, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak

- vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata

- Magyar Orvosi Kamara tagságról, nyilvántartásról szóló igazolás

- az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartás igazolása

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 19.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton,

- Cegléd Város Önkormányzata Takáts László polgármesternek címezve: 2701 Cegléd, Pf.: 85., a borítékon kérjük feltüntetni: "13. számú felnőtt háziorvosi körzet"

- További információ kérhető telefonon - 06/53/511-437 - es telefonszámon az egészségügyi alapellátásért felelős ügyintézőtől

Területi ellátási kötelezettség: Igen

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2020. február 1.

Jogviszony jellege: Vállalkozási

Kategória: Háziorvosi

Típusa: felnőtt

Leírás/Megjegyzések: Pályázati felhívás

- A háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg.

- A feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű, de minimum 5 év időtartamra kötött feladat- ellátási szerződés alapján.

- Az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését térítésmentesen biztosítja.

- A településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az ügyeletben való részvétel nem kötelező.

- Indokolt esetben - közérdekű célból - az Önkormányzat bérlakást biztosít.

 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot külön indokolás nélkül eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat egyéb megjelentetése:

- www.cegled.hu aktuális/pályázatok

- www.oali.hu
1
A lap 0.02 másodperc alatt készült el. Cegléd Város Önkormányzata
2700 cegléd, Kossuth tér 1.
Az oldalt fejleszti és karbantarja: Tánczos Tibor